Populární Místo Pro Moderní Ženy, Které Pomohou Každou Ženu Sovoyu Změnit Život K Lepšímu

Oddělení a rozvod: zásadní rozdíly

Oddělení a rozvod: zásadní rozdíly: rozvodu

Jaké jsou rozdíly, které odlišují odloučení a rozvod? Pojďme to zjistit společně

Rozdíly a rozdíly v rozvodu

Rozluka je úkon, jímž manželé neuzavírají manželský vztah, který je na místě, nýbrž jeho pozastavit účinky čeká na rozhodnutí o rozvodu za předpokladu, že ve lhůtě nezbytné pro rozpuštění dluhopisu neexistuje žádné smíření mezi stranami. Mluvíme o tom konsensuální oddělenípokud k němu dojde na základě vzájemné dohody mezi manželi a je schválen soudcem, nebo soudní, v případě neshody mezi stranami, s rozhodnutím Úřadu rozsudkem.

S rozvodem, zavedeným a upraveným zákonem 898 z roku 1970, je zastavení občanských účinků manželství prohlášeno - pokud bylo slaveno náboženským, katolickým nebo jiným náboženstvím uznaným Italským státem - nebo rozpuštěním toho samého. Jinými slovy, s rozhodnutí o rozvodu, přijaté z podnětu pouze jedné strany nebo společně oběma, je postavení manžela definitivně ztraceno, takže je možné následné oslavy nových manželství platných pro civilní účinky bez jakýchkoli omezení v tomto smyslu nebo omezení jakéhokoli druhu.

Aby rozvodový příkaz mohl zasáhnout, musí být ukončeno tzv. Cd. influio coniugalis (tj. duchovní společenství mezi manželem a manželkou) a kdo jsou nejméně šest měsíců ode dne podpisu zprávy schváleného oddělení (pokud se jednalo o konsensuální odloučení) nebo o jeden rok od slyšení dostavení v předchozím rozsudku (v případě soudu).

Z praktického hlediska, aby se zdůraznily rozdíly mezi rozdělením a rozvodem, musí být provedena řada rozdílů podle aspektů, které se čas od času zvažují.

Vyživovací povinnosti

S ustanovení o oddělenípovinnost hmotné pomoci však zůstává mezi manželi vyplývajícími z manželského svazku; tento důvod, pro který zákon uznává ekonomicky slabšího partnera, právo na obdržení od druhé pravidelné kontroly jako příspěvku na jeho výživu, jehož cílem je zaručit mu stejnou životní úroveň, jakou má manželská stálost. V opačném případě je účelem příspěvku stanoveného vyhláškou o rozvodu vůči manželovi a ve prospěch druhé zajistit, aby tento příspěvek přispíval k jeho živobytí, protože postrádá odpovídající prostředky a objektivně je nemůže získat.

Nástupnická práva

Oddělený manželský partner (konsensuálně nebo soudně, ale bez poplatku) má nárok na stejná dědická práva, jako má nezařazený manžel. Naopak příjemce který byl obviněn z oddělení, je oprávněn pobírat celoživotní příspěvek odpovídající dědičným látkám, vlastnostem a t počet oprávněných dědicůza předpokladu, že v době otevření dědictví požíval potravin, které má zaplatit de cuius.
V hypotéze o rozvodu má však pozůstalý manžel právo na pravidelnou kontrolu z důvodu dědictví, pouze pokud je držitel rozvodu a ve stavu, ve kterém je třeba, chápat jako neschopnost uspokojit jeho základní základní potřeby.

Odškodnění (TFR)

Pokud jde o cd. likvidace zaměstnanec na konci pracovního poměru, zatímco zákonně oddělený manžel nemá v tomto ohledu právo, rozvedený může místo toho dostávat procento tohoto příspěvku (tj. 40% z celkové částky, která má být srovnána s rokem pracovní činnost je s manželstvím stručná, a to i v případě, že je po rozvodu věřena, a není-li tato manželka znovu uzavřena a je držitelem rozvodu.

Pozůstalostní důchod

Ošetření pozůstalostní důchod záleží na manželovi, i když je oddělený nebo rozvedený, za předpokladu, že nemá uzavřeno nové manželství. Také v tomto případě je splatná částka vypočtena na základě vztahu mezi délkou trvání manželství a dobou splatnosti důchodu náležejícího zesnulému. V případě rozvodu však má strana nárok na tento důchod, pouze pokud obdrží příspěvek na rozvod. Kromě toho musí být počátek pracovního poměru pojištění a důchodového pojištění zemřelého manžela před zahájením trestu odnětí svobody nebo zániku manželství. Pokud zemřelý oslavil nové manželství, právo půjde jak pozůstalému manželovi, tak rozvedenému manželovi.
Avv., Francesca Oriali

Video: Jazdenka Škoda Octavia III (2012 - 2016) - TOPSPEED.sk


Menu